Medlemmarna i Kredit- och garantiförsäkringsföreningen ser positivt på marknaden för kreditförsäkringar för 2018. Den geopolitiska osäkerheten och en fortsatt god global utveckling medför att försäkringsgivare och -förmedlare gör bedömningen att marknaden under 2018 kommer att växa och att premieinkomsterna kommer att öka, enligt en ny undersökning.

I en undersökning genomförd av Kredit- och garantiförsäkringsföreningenframkommer att såväl försäkringsgivare och försäkringsförmedlare bedömer att premieinkomsterna för kreditförsäkringar under 2018 kommer att öka. De främsta anledningarna är den globala ekonomiska tillväxten samt oro för ökad protektionism och handelshinder.
Den starka globala konjunkturutvecklingen är gynnsam för den svenska exportnäringen. Under 2017 ökade den svenska varuexporten med 10 procent. Världshandelsorganisationen, WTO, prognostiserar en ökning av den globala varuhandeln med 4,4 procent under 2018. Tillväxten bekräftas även i IMFs senaste rapport. Den ökade handeln reflekterar inte bara högre investerings- och sysselsättningsvinster utan också förbättrat konsument- och företagsförtroende. Tillsammans med den svaga kronkursen driver detta på den svenska exporten som väntas öka även under 2018.

-Vi ser en stor potential för branschen då kännedomen om kreditförsäkringar ökar och allt fler företag försäkrar sig mot kundförluster. Såväl ekonomisk tillväxt som oro för geopolitiska risker driver efterfrågan, säger Karin Apelman, senior rådgivare för Kreditförsäkringsföreningen.

De privata kreditförsäkringsgivarna uppvisade en ökning av premieinkomster under 2017 medan EKNs premieinkomster minskade något. I likhet med premieinkomsterna ökade den försäkrade omsättningen hos de privata försäkringsgivarna under 2017 medan den minskade något för EKN. För 2018 bedömer kreditförsäkringsgivarna att den försäkrade omsättningen kommer vara fortsatt stabil eller öka något under året.

Antalet försäkringstagare ökade under 2017 för samtliga aktörer i branschen och ökningen förväntas fortsätta även under 2018.

– Efterfrågan på kreditförsäkringar förväntas fortsatt öka generellt men även för separata projekt. Vi ser ett skifte på marknaden där privata försäkringsgivare nu även täcker enskilda projekt, säger Karin Apelman.

Utvecklingen av antalet skador under 2017 varierade mellan försäkringsgivarna. En del aktörer uppvisade en ökning medan andra oförändrade eller något minskande antal skador. Utvecklingen under 2017 var stabil även om enstaka skador slog mot vissa försäkringsgivare. Under 2018 uppskattar föreningen att skadorna fortsatt kommer att vara låga. Ändå uppskattar cirka hälften av föreningens medlemmar att antalet skador kommer att öka något under 2018. Ökningen förväntas främst ske i vissa sektorer, däribland byggsektorn, gruvindustrin samt detaljhandeln. I samma branscher gör försäkringsgivarna bedömningen att antalet konkurser sannolikt kommer att öka.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Apelman, Senior Rådgivare Kreditförsäkringsföreningen
+46 73 323 22 65
karin.apelman@gmail.com

Henrik Bromée, Ordförande Kreditförsäkringsföreningen
+46 70 351 56 85
Henrik.Bromee@eulerhermes.com

Om Kredit- och garantiförsäkringsföreningen
Kredit- och garantiförsäkringsföreningen är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring i Sverige. Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel. www.kreditforsakringsforeningen.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.